Konduktív óvoda

Óvodás csoportokba 3-7 év közötti központi idegrendszeri sérült, testi és értelmi fejlődésükben akadályozott gyermekek járnak. Az óvodába felvehető maximális létszám 16 fő. Felépítése szerint mind életkort, mind mozgásfejlettséget tekintve vegyes.

Óvodánk programja összhangban van az óvodai nevelés országos alapprogramjával, illetve figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelveit.

Óvodánk reggel 6.30 és délután 16.30 óra között fogadja a gyermekeket.

A gyermekekkel műszakonként 2-2 konduktor/gyógypedagógus foglalkozik, a nevelő-oktató munkát gyógypedagógiai segítő munkatárs segíti. A konduktorok a csoportok életkorát, képességeit figyelembe véve alakítják ki az óvodai komplex programot, mely magában foglalja az életkornak megfelelő általános konduktív óvodai oktatás, a mozgás, beszéd, grafomotoros fejlesztési, valamint önellátási, önkiszolgálási feladatokat.

Az itt folyó munka napirendhez kötött, ami a gyermekeknek ebben az életszakaszban nagy biztonságot is ad.

A mozgásfejlesztést mindig énekkel, mondókával kísérjük, ezáltal a gyermekek a feladatok sorrendiségét könnyen megtanulják. Az ének, mondóka a mozgásnak ritmust ad, segíti a feladatvégzést, elősegíti a beszédfejlődést. A napirend során csoportos és egyéni feladatokat oldanak meg a gyermekek. Nem válik ketté a mozgás és értelmi fejlesztés, próbáljuk mindkettőt párhuzamosan folytatni, mivel a mozgásfejlődés elengedhetetlen pillére az értelmi fejlesztés. Munkánk során nagy gondot fordítunk arra, hogy a gyermekek mindig oldott, jó hangulatú légkörben töltsék napjaikat.

A fejlesztés során törekszünk arra, hogy az ide járó gyermekek is a tapasztalás útján szerezhessék meg azon tudást, melyet a többségi óvodába járó gyermekek szinte tudattalanul sajátítanak el a játék és tevékenykedés közben. Minél több érzékszervre ható ingerrel igyekszünk fejlődésüket elősegíteni. Keressük az újabb fejlesztési lehetőségeket (alternatív, augmentatív kommunikáció, lovaglás, kirándulások, stb).

Az óvodai élet szinte ugyanúgy zajlik itt is, mint a többségi óvodákban.

Megtartjuk az ünnepeket (Mikulás, karácsony, farsang, anyák napja, stb.), amelyen a gyermekek és családjaik, valamint a kollektíva is aktív résztvevők.