EGYMI

Az intézményegység neve: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Az intézmény alapítója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Az intézmény átszervezésének időpontja: 2014. szeptember 1.
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kálvin tér 4/a.

Szakmai alapdokumentum alapján feladatai 2014. szeptember 1-ől az utazó gyógypedagógusi hálózat és fejlesztő nevelés-oktatás megszervezése és működtetése.

1. Utazó gyógypedagógusi hálózat

Az utazó gyógypedagógusi hálózat a Szigetszentmiklósi Tankerület köznevelési intézményekbe járó sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált ellátását biztosítja. (Jelenleg az óvodák ez irányú igényeit nem tudja az EGYMI felvállalni kapacitás hiánya miatt.)

Az integrált tanulók más-más testi, érzékszervi, értelmi, beszéd és érzelmi képességekkel érkeznek az óvodákba, iskolákba. Az esélyegyenlőség megteremtése, és a társadalomba való beilleszkedés megkönnyítése érdekében az egyik legfontosabb tennivaló, hogy a befogadó óvoda / iskola kezelni tudja a másságból eredő egyéni igényeket, az egyéni eltérésekből fakadó problémákat, és képes legyen arra, hogy a tanulók számára a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával biztosítsa azokat az egyéni tanulási útvonalakat, amelyek megakadályozhatják az iskolai kudarcok elszenvedését. Többek között ebben nyújtanak segítséget a többségi pedagógusok számára intézményünk utazó szakemberei.

Az utazó gyógypedagógus kompetenciái, feladatkörei

Az utazó gyógypedagógiai hálózat keretében végzett munka nagy szakmai tudást és hozzáértést, valamint nagyfokú rugalmasságot, alkalmazkodóképességet, empátiát, dinamizmust kíván az intézményünkben dolgozó szakemberektől. Gyógypedagógusaink, mozgásfejlesztő szakemberünk szakmai továbbképzéseken, team-megbeszéléseken folyamatosan fejlesztik tudásukat, (gyógy)pedagógusi és emberi kompetenciáikat, hogy alkalmazkodva az állandóan változó törvényi szabályozáshoz, az egyre nehezedő külső körülményekhez, minél magasabb színvonalon tudják ellátni a rájuk bízott gyermekeket, a szülőkkel és a többségi intézményekkel együttműködve.

Az utazó gyógypedagógusi hálózat feladatai

Sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló közvetlen fejlesztésével kapcsolatos feladatok:

 • Habilitációs, rehabilitációs tevékenység (terápiás fejlesztő tevékenység a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon, egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációt, rehabilitációt szolgáló órakeretben).
 • Adminisztráció, tanulói portfóliók készítése (a leírt folyamatok adminisztrálása és a sajátos nevelési igényű gyermekről szóló fontos dokumentumok rendszerezése).
 • A többségi intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás Szemlélet- és attitűdformálás segítése.
 • Javaslattétel a sérülés típusához, gyermek egyéni igényeihez igazodó (tanulási) környezet kialakítására.
 • Segítségnyújtás a gyermek szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában.
 • Segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges eszközök kiválasztásában.
 • Javaslattétel a gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására.
 • Befogadás segítése az osztályközösségben, csoportban; érzékenyítés.
 • Konzultációs lehetőség biztosítása a team-szemléletű munka segítése érdekében.

A szülőkkel való kapcsolattartás

 • Tájékozódás – tájékoztatás – folyamatos kapcsolattartás (segítségnyújtás a diagnózis értelmezésében, tájékoztatás a fejlesztés lehetőségeiről, menetéről, a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről, a fejlődés, előmenetel mértékéről).
 • Tanácsadás a tanulási, nevelési, életvezetési problémákkal kapcsolatban, pályaválasztásnál.

2. Fejlesztő nevelés-oktatás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014.szeptember 1-től engedélyezte a KLIK Szigetszentmiklósi Tankerületében működő Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda átszervezését, támogatja a Fejlesztő nevelés-oktatás működtetését

A fejlesztő iskolát a súlyos halmozottan sérült gyermekek nevelésére – oktatására, gondozására, nappali rendszerű ellátására hozta létre. Az intézmény szegregált nevelési – oktatási formában fejleszti az említett gyermekek csoportját.

Képzési rendszerünk:

 • Az intézmény tanulóit fejlesztő nevelés – oktatásban részesítjük. A súlyos, halmozottan sérült tanulók ellátását jelenleg 1 csoportban, heti 10 órában tudja megszervezni az intézmény, a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság véleményének figyelembe vételével.
 • Az intézmény, vallási és világnézeti kérdésekben semleges!
 • Intézményünk a helyi tantervre az „irányelvekre” épít.
 • A tanulók 16 éves korig, legfeljebb 23 éves korig vehetnek részt a nevelés és oktatásban.

A fejlesztő iskolai nevelő-oktató munka feladata

 • segíteni a tanulók testi, értelmi és szociális képességeinek kibontakozását,
 • elősegíteni az önmaguk, szűkebb és tágabb környezetük megismerését,
 • az önrendelkezés elismerése és feltételeinek kialakítása,
 • közösségfejlesztés, közösséghez tartozás megélése.